"Mensen maken het succes. Succes is teamwerk!"

                                                                                                                             Danielle Schols
Samen Sterker

Procesmanager Structurele Huisvesting Gezondheidscentra

Opdrachtgever: gemeente Utrecht, Agis en District Huisartsenvereniging

                       _______________________________________________________________________Situatieschets


Er dreigt een toenemend tekort aan huisartsen te ontstaan, vooral in de grote steden. Hierdoor stijgt de werkdruk onder de huisartsen sterk. Pogingen om de werkdruk te verlagen door samenwerkingsverbanden met andere huisartsen aan te gaan, stranden regelmatig omdat geen beschikbare of betaalbare huisvesting in de wijken is te vinden. Overheidsmaatregelen om de werkdruk te verlagen, zoals subsidie voor praktijkondersteuning, kunnen bij gebrek aan werkruimte niet altijd worden ingevoerd.Opdracht


  • Creëren van een gunstig vestigingsklimaat voor samenwerkingsverbanden van huisartsen, eventueel in combinatie met andere gezondheidsvoorzieningen, door het vinden van geschikte locaties in alle wijken van de stad.
  • Plan van aanpak realisatie huisvesting voor een aantal samenwerkingsverbanden met een duidelijke scheiding van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen / financiers.
  • Advies over problematiek en oplossingsrichtingen, met als doel dit advies ook elders in de stad te gebruiken bij de realisatie van beoogde voorzieningen.
  • Advies over wenselijkheid en mogelijkheid alle huisvestingsvoorzieningen onder te brengen bij een facilitaire instantie met het oog op de taakverlichting van de samenwerkingsverbanden.Eigen rol


Ik was de sturende motor achter het huisvestingsproces en begeleidde samenwerkingsverbanden van partijen met verschillende belangen (huisartsen, apotheker, fysiotherapeuten etc.). Een belangrijk aspect hierbij was het scheppen van duidelijkheid in de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen.